محمد فرید مصلح مقالات.

«جامعه» ذهنیتی است فردی که مطابقش رفتار می‌کنیم

سایدبار کناری